הסכם מייסדים

עומדים בפני הקמת חברה עם שותפים? רוצים להסדיר את היחסים בינכם באופן שיאפשר את תפעול החברה? עליכם לחתום על הסכם מייסדים. במאמר זה תקראו כל מה שחייב לכלול בהסכם מייסדים!

מה זה הסכם מייסדים Founder's Agreement

הסכם מייסדים הוא חוזה משפטי מחייב הנחתם בין כלל בעלי המניות של החברה בעת הקמת העסק (המייסדים של החברה), או לאחר הקמת החברה, ותקנון החברה עשוי להיות כפוף להוראותיו (או להפך).

בפשטות – הסכם מייסדים הוא חוזה רשמי או הסכם משפטי המבוצע בין מייסדי החברה בעת הקמת עסק. הסכם זה מבהיר את התפקידים, הזכויות והחובות, האחריות, הבעלות, ההתחייבויות ושיעור ההשקעה של כל מייסד.

הסכם מייסדים של חברה צריך להיעשות בכתב, לא בעל פה. שני שותפים או יותר יכולים להיכנס להסכם המייסדים הנקראים גם שותפים/צדדים.

כל המייסדים השותפים יתקשרו בהסכם בדיוק שמטרתו היא למנוע מחלוקות בנוגע לעסקים, שעלולות להתעורר לאורך זמן בין מייסדים שותפים, ולהסדיר את יחסי הכוחות בחברה.

הסכם זה קובע את האסטרטגיה של המייסדים, וצריכים לפעול בהתאם להוראות המחייבות שנקבעו. הסכמי מייסדים גם עוזרים להתמודד עם התרחשויות לא וודאיות כמו מותו של אחד המייסדים או התפטרות, מה שמשפיע ישירות על הצמיחה המתמשכת וניהול חלק של העסק.

סעיפים של הסכם מייסדים לדוגמא

בפרק זה תוכלו לקרוא את כל ההוראות שרלוונטיות להסכם מייסדים, וצריך שיהיו קיימות בו. כמובן שכל ההוראות צריכות להיות בהתאם לסיטואציה, ולעיתים עשויים להיות הוראות נוספות שנדרשות.

ההמלצה החשובה ביותר – לא לעשות הסכם מייסדים לבד, רק עורך דין מסחרי-עסקי שבקיא בדיני חברות ידע להפוך הסכם מייסדים פשוט להסכם מייסדים מדויק ומחייב בצורה שטובה לכולם.

הצהרות של הצדדים להסכם המייסדים

כל מייסד הוא בעל מניות ששותף לגורל החברה. עם זאת, מידת הבעלות משתנה עבור כל מייסד שותף, ואילו הצהרותיהם של המייסדים בהסכם צריכות לכלול הצהרות רלוונטיות שנוגעות למעורבות והשקעה של כל מייסד בחברה. לכן על הצדדים להגדיר בפירוש מה הם מתחייבים אחד כלפי השני וכלפי החברה.

רשימת הצהרות בהסכם מייסדים – סודות המקצוע!


כך למשל חובה לכלול הצהרות הנוגעות ל:


אישורים נדרשים להקמת חברה

הצהרה שכל אחד מהצדדים כי ההתקשרות בהסכם המייסדים וביצוע התחייבויותיו על פיו אושרו על ידי כל הגורמים המוסמכים אשר אישורם נדרש על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההתאגדות של כל אחד מהצדדים (אם החותמים על הסכם המייסדים הם חברה).


ללא התחייבויות סותרות

הצהרה שכל אחד מהצדדים כל אחד מהצדדים להסכם כי ההתקשרות בהסכם המייסדים וביצועו אינם עומדים בסתירה להסכם כלשהו אשר הם צד לו או לחיוב כלשהו החל עליהם, בין על פי דין ובין על פי הסכם (כך למשל – אם יש לאחד המייסדים הסכם שאוסר עליו להקים חברה מתחרה – הרי מדובר בסתירה להסכם קיים).


ניהול החברה בתום לב

הצהרה שכל אחד מהצדדים כי יפעל בשיתוף פעולה עם משנהו בתום לב ובדרך מקובלת בכל הקשור לניהול הפעילות המשותפת, ותפעול החברה / הסטארט-אפ.


קיום הוראות הדין

כי כל מייסד של החברה מקיים ו/או יקיים הוראות כל דין ו/או הנחיות או הוראות של כל רשות מוסמכת, בקשר עם הפעילות המשותפת, ולא יפעל בדרך אשר תפגע או עשויה לפגוע בפעילות המשותפת ומטרותיה


המשך פעילות בחברות נוספות

אם אחד הצדדים פועל בתחומים אחרים / משיקים לפעילות החברה, יש לכלול הצהרה לפיה הוא יהא רשאי להמשיך לפעול עם החברה הקיימת, ושאין בכך הפרת הסכם המייסדים.

אופן ניהול החברה / הסטארטאפ

חלוקת המניות בחברה

בהסכם מייסדים יש לכלול את אופן חלוקת המניות בחברה החדשה.

הפירוט צריך לכלול פירוט מלא של האחוז האחזקה בחברה, מספר המניות או ההון העצמי שבידי כל מייסד על בסיס מעורבות או השקעת הון שהושקע, זכות הצבעה בענייני חברה, כוח ווטו, תוכנית בעלות, אם אחד או יותר מהמייסדים עוזבים וחלוקת רווחים בין המייסדים.

כמו כן יש לקבוע שחלוקת המניות בחברה נכונה ליום החתימה, וכי אופן חלוקת המניות יהיה תואם בתקנון החברה ובספרי החברה.

אופן ניהול הדירקטוריון 

סעיף זה נועד כדי להגדיר את רשימת תפקידיו של כל מייסד בחברה ביחד לאופן הניהול שלה. כמו כן, בסעיף זה יש להתייחס גם למצב העתידי בו החברה גדלה ומתפתחת.

בסעיף זה קובעים את ההרכב של דירקטוריון החברה, כאשר נקבע גם אופן מינוי הדירקטורים. בדרך כלל לכל מייסד ניתן האפשרות למנות דירקטור. כדי למנוע מצבים של שוויון בהצבעות והחלטות, יש למנות מספר אי-זוגי של דירקטורים.

בסעיפים אלו יש לציין את אופן מינויו של חבר דירקטוריון הנוסף- האם על ידי החלטתם של היזמים פה אחד או שמדובר באיש מקצוע מומחה בתחום הפיתוח- בכל אופן, כתיבתו של הסכם המייסדים הוא המקום הנכון להחליט על סוגיות מסוג זה.

אספת בעלי מניות

בשלב מאוחר יותר, כאשר חברת הסטארטאפ מצליחה לגייס משקיעים, סביר להניח כי אותם המשקיעים ידרשו הקצעת מניות מהחברה בגין ההשקעה שלהם.

כדי שתהיה להם את היכולת והכוח להשפיע באופן פעיל על המתנהל בחברה, בעלי מניות יכולים לדרוש גם מינוי דירקטורים מטעמם, כמו גם להיות שותפים בהחלטות המתקבלות על ידי הנהלת החברה בנוגע לתקציבים, אופן הקצעת משאבים פיננסים, אישור עסקאות ועוד.

כמו כן, באספת בעלי מניות, המשקיעים רשאים להעלות על פרק נושאים הנוגעים להסדרת הפעילות של החברה ואופן קבלת ההחלטות בה.

על כן חשוב מבעוד מועד להסדיר את סעיף בעלי המניות עוד בהסכם המייסדים, כך שבהסכם זה אשר יחתם בין הצדדים יוגדר מראש כוח השליטה אשר יינתן לבעלי המניות בהחלטות המתקבלות בחברה.

הון המניות

בסעיף זה של הסכם המייסדים לחברה או סטארט-אפ יש לכלול את הפרטים על מה הוא ההון הרשום של החברה, מה הן סוגי המניות של החברה ומה הן הזכויות המוצמדות לכל מניה.

אחת ההגדרות החשובות שיש לקחת בחשבון בהסכם המייסדים היא מה הן סוגי המניות אשר ירכיבו את הון המניות של החברה. אפשר לקבוע כי הון המניות יהיה מורכב ממספר סוגים שונים של מניות, כאשר הנפוצות ביותר הן:

  • מניות הנהלה – כאשר מייסדי חברה רוצים לקבוע שרק להם תהיה הזכות לנהל את החברה, הם יכולים להנפיק מניות הנהלה, המעניקות זכות לבחור דירקטורים ושליטה בחברה.                                     במקרה זה, ייקבע כי מניות רגילות יקנו לבעליהן זכויות קניין בלבד וחלק יחסי בחברה, מבלי לתת לבעל המניות הרגילות אפשרות להתערב בניהולה.

 

  • מניות רגילות- נהוג לקבוע את זכויות בעלי המניות הרגילות להשתתף ולהצביע באספה הכללית של בעלי המניות של החברה, לקבל חלק יחסי בחלוקת הרווח, וכן לקבל חלק יחסי בנכסים העודפים של החברה לאחר פירוק. למעשה, מניות רגילות מעניקות לבעלים חלק יחסי בחברה.                                                                                              

    שווי כל המניות נרשמות כהון רשום של החברה, וניתן לשיקול דעתם של המייסדים.
רישום כפול של סוגי מניות בתקנון ובהסכם המייסדים – זהירות מוקש!

רישום כפול של סוגי מניות בתקנון ובהסכם המייסדים – זהירות מוקש! תשומת לב לכך שאם אתם מציינים מספר מניות מסוגים שונים, עליכם לכלול את ההוראות הנוגעות לסוגי המניות גם בתקנון וגם בהסכם המייסדים. אופן רישום המניה ברשם החברות מחייב את רישום המניות על פי סוגן, ועל כן חובה הוראות לגבי סוגי המניות ברישום כפול – גם בתקנון וגם בהסכם המייסדים.

אם אתם עתידים לרכוש חברה שיש לה מספר סוגים של מניות, ההמלצה היא לבחון זאת באמצעות בדיקת נאותות (DUE DILIGENCE) שתאפשר בחינת החברה באופן רחב ומקצועי

לקריאת המאמר בנוגע לבדיקת נאותות:

בדיקת נאותות
בדיקת נאותות

אתם עומדים בפניי קניית נכס או חברה? אמרו לכם שהחברה תהיה שווה מיליונים או מיליארדים עם טכנולוגיה מהפכנית? איך אתם אמורים לדעת אם זה נכון או לא? התשובות לכך ינתנו במסגרת בדיקת נאותות!
במדריך זה נסקור באופן משפטי רחב מהי בדיקת נאותות לפני קניית נכס או חברה, מדוע כדאי לבצע אותה, מה היא כוללת, סוגים שונים של בדיקות נאותות ונסביר מעט את תפקידו של עורך דין לבדיקת נאותות.

קרא עוד »

הזכויות הצמודות למניות בהסכם מייסדים

בהסכם מייסדים לחברה או סטארטאפ יש לכלול את הזכויות השונות שצמודות למניה עצמה. רצוי לכלול הוראות שיאפשרו את ניהול החברה התקין לאורך זמן, אף אם יצטרפו משקיעים נוספים למייסדים בהמשך.

להלן רשימת זכויות (חלקית) שניתן להצמיד בהסכם המייסדים:

זכות סירוב ראשונה (Right Of First Refusal – ROFL)

זכות סירוב ראשונה מאפשרת למייסדים לכפות אחד על השני את החובה להציע את המניות של מייסד שמעוניין לצאת מהחברה ליתר המייסדים בתנאים שנקבעו בהסכם המייסדים לחברה.

זכות זו אמורה להיות מנוסחת כך שאם אחד המייסדים ירצה להעביר את מניותיו לצד שלישי, יהיה עליו להציע תחילה מניות אלו לשאר היזמים בחברה, באותם תנאים ובאותו מחיר.

אם המייסדים מסרבים לרכוש את המניות, המייסד יהא רשאי להציע אותם לצד שלישי באותם תנאים ומחיר, או במחיר גבוה מזה שצוין – אך לא בפחות!

אם המניות נמכרות בתנאים שונים – הרי שמדובר בהפרת ההסכם וניתן לתבוע לפיו.

Tag Along הצטרפות למכירה

זכות ההצטרפות למכירה –  Tag Along (טג אלונג) – נועדה לקבוע תנאים שווים במקרה של מכירה לצד שלישי, כך שכל אחד מבעלי המניות יוכל להצטרף לאותה מכירה באותם תנאים של הצד שמציע את המכירה.

זכות זו נועדה להגן בדרך כלל על בעל מניות מיעוט, בעסקה בה בעל מניות הרוב רוצה למכור את מניותיו. אם אחד המייסדים בעל מניות רוב מוכר את חלקו, זה נותן לבעל מניות המיעוט את הזכות להצטרף לעסקה ולמכור את חלק המיעוט שלו בחברה.

זכות מצרנות – סעיף  (Pre-Emptive Right)

זכות המצרנות (Pre-Emptive Right) הוא סעיף שנועד לשמור על אחוז ההחזקה של בעלי המניות הקיימים במקרה של הקצאת מניות חדשות לבעלי המניות הקיימים או בעלי מניות חדשים שיצטרפו לחברה.

ולדוגמא – מה קורה כאשר החברה רוצה להנפיק מניות נוספות לבעל מניות קיים או לצד שלישי? הרי שאם יש 100 מניות מונפקות כיום, ויונפקו 100 מניות נוספות לצד שלישי, כל אחד מהצדדים הקיימים ידולל בחצי (50%) באופן אוטומטי.

במקרים אלה אך עלולה לעבור השליטה מהמייסדים לצד שלישי, ובכך לאבד את אופן ניהול החברה, הזכות לבחור דירקטורים ועוד.

לכן נהוג לכלול סעיף הכולל זכות מצרנות, אשר נועד להגן על המייסדים בהסכם מייסדים, לפיו במקרה של הנפקת מניות כל אחד מבעלי המניות הקיימים יהא רשאי לרכוש מניות בהתאם לשווי המניות העדכני (או הישן), כך שתישמר אחוז החזקתו בחברה.

זכות הגנה מפני דילול- Anti-Dilution

זכות הגנה מפני דילול (אנטי דילול) נועדה להגן על המייסדים או בעלי המניות הקיימים שהשקיעו בחברה, כך שאם יונפקו מניות חדשות בשווי שיהא נמוך יותר משווים של המניות שנרכשו, הם יפוצו על ידי החברה ישירות בהפרש שבין גובה המניות הישן לחדש, ובהתאם לנוסחה מוסכמת בהסכם המייסדים.

בהתאמה, זכות אנטי דילול תאפשר למשקיעים או המייסדים את הזכות לשמור על אחוזי הבעלות שלהם במקרה שיונפקו מניות חדשות, כאשר דילול מתייחס לירידה בבעלות של בעל מניות כתוצאה מהנפקת מניות חדשות.

כמו כן, אם החברה תיאלץ למכור מניות בשווי נמוך מזה שהשקיעו, או עקב שינוי במבנה ההון של החברה, אז החברה תקצה מניות נוספות לכל מייסד כדי לאפשר לו לשמור על היקף אחזקותיו בחברה, או תפצה אותו בכסף על פי הערך המוסכם.

חלוקת אחריות ותחומי פעילות

נושא חשוב ובלתי מעורער הוא חלוקת האחריות ותחומי הפעילות של כל אחד מהמייסדים של חברה או סטארט-אפ.

מכיוון שכל מייסד מביא את המיומנויות, הניסיון והמומחיות שלו, חשוב להגדיר את יחסי העבודה הרחבים בין הצדדים במונחים של תפקידים ואחריות.

בדרך כלל, ייעודים מוקצים לכל מייסד שותף. כשותפים, כל אחד מקבל על עצמו תחום אחריות גם על היבטים שונים של יצירת הפרויקט או המוצר או השירות שיינתן על ידי החברה או הסטארטאפ.

יש לתאר זאת במדויק בהסכם המייסדים. במקרה של ביצוע חובות לא תקין, יוכל כל צד לאכוף את ההתחייבויות המפורטות בהסכם ביעילות.

להלן רשימת של תפקידים שונים בחברה בהם המייסדים יכולים לקחת חלק:

מנכ"ל חברה CEO

התפקיד החשוב ביותר בחברה בראשית דרכה הוא מנהלה הכללי של החברה (המנכ"ל). יש חשיבות רבה לכך שהוא ינהל את החברה באופן שוטף ואחראי, וידע לנהל את פעילות החברה באופן תקין.

בדרך כלל יש למנות את אחד מבין המייסדים כמנכ"ל, ולקבוע כי המנכ"ל יהיה כפוף להוראות הדירקטוריון ובעלי המניות של החברה.

מנהל פיתוח עסקי לחברה / סטארטאפ (CBDO)

יש להתייחס למרכיבים המרכזיים של תוכנית עסקית אפקטיבית הכוללים את תקציר המנהלים, תיאור המודל העסקי של החברה, ניתוח שוק, המוצרים/שירותים שהחברה מציעה, תוכנית תפעולית, אסטרטגיית השיווק והמכירות ותוכנית פיננסית מפורטת.

לשם כך, יש לקבוע מי מבין המייסדים יהא אחראי על נושאים אלו.

מנהל טכנולוגיות ראשי (CTO)

מנהל הטכנולוגיות הראשי של החברה יהא אחראי על כלל הפיתוחים וניהול הטכנולוגיה של החברה.

בסטארטאפ בתחילת דרכו יש חשיבות רבה לתפקיד זה שכן מנהל הטכנולוגיות הראשי צריך לנהל את הטכנולוגיות שישרתו את החברה לשנים רבות.

מנהל כספים בחברה (CFO)

מנהל הכספים של החברה יהא אחראי על ניהולה התקציבי והפיננסי של החברה על כל רבדיה.

ההמלצה היא מינוי של מייסד בעל רקע חשבונאי מתאים, או מינוי של איש מקצוע שידע לנהל את פעילות החברה בהתאם להנחיות המנכ"ל והדירקטוריון.

 

ייעוץ ראשוני ללא עלות

זכויות קניין רוחני ומוניטין בהסכם מייסדים

קניין רוחני הוא מושג כללי שניתן לקבוע ששייך לקבוצה של נכסים בלתי מוחשיים השייכים לחברה שיכולים להיות שם מותג, לוגו, רעיון או עיצוב.

נכסים בלתי מוחשיים אלו מבדילים סטארט-אפ מהמתחרים שלו ומניבים הכנסות. לפיכך, חיוני להגן על זכויות הקניין הרוחני שלכם.

במהלך הפיתוח של כל מוצר, סביר מאוד שהוא יהיה מורכב, כולו או חלקו, מיצירות, בהתאם לחוק זכויות יוצרים וזכויות נלוות.

בהסכם המייסדים יש לקבוע למי תהיה הזכות לחלקים מסוימים, כלומר: הידע, הגרפיקה, התוכנה, עיצוב האתר וכמובן, הלוגו ושם הסטארט-אפ.

הסכם המייסדים צריך לציין בבירור מי יהיה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני, החברה או המייסד.

בדרך כלל, השגת זכויות קניין רוחני על שם החברה נראית כאופציה מעשית עבור סטארט-אפים, שכן יציאתו של חבר צוות מייסד עלולה לשבש את הצמיחה העסקית.

אם זכות הקניין אינה מוקצית לחברה, המייסד השותף שעוזב את הסטארט-אפ יכול לתבוע בעלות עליו.

האם חובה לחתום על הסכם מייסדים

אין חובה לחתום על הסכם מייסדים בהקמת חברה, אך הוא מומלץ במקרים בהם המייסדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים באופן דיסקרטי, ולא באמצעות תקנון החברה.

חתימה על הסכם מיידים היא איננה חובה, אפילו רוב בעלי הסטארט-אפים מהססים לעשות הסכם מייסדים שותפים ומרגישים כאילו זה מיותר במקרה הטוב ובזבוז זמן מוחלט במקרה הרע.

זה בדרך כלל מושרש במערכת היחסים שכבר חולקים המייסדים, כאשר ברוב הסטארט-אפים המייסדים הם חברים, משפחה או מחזיקים בקשר קרוב קודם לכן, זה מוביל לתחושת ביטחון מפני כל חששות הנובעים מכך.

עם זאת, חשוב להבין כי הסכם מסוג זה אינו נועד בשום צורה להטיל ספק בעבודתם של המייסדים יחדיו, אלא מהווה, למעשה, עדות לחזון המשותף לכל המייסדים להגן על האינטרסים של העסק הממשיך.

יתרון מרכזי נוסף של עריכת הסכם מייסדים הוא הגדרת בהירות מחודשת לגבי המטרות, התפקידים והחזונות הכרוכים בצמיחת העסק, ייתכן שמייסד יגלה שהם פשוט לא חולק את אותה המטרה כמו זו של המייסד השותף שלהם ועדיף להבין זאת לפני ההשקעה במקום בעתיד כשזה עלול להיות מאוחר מדי.

הסכם מייסדים באנגלית – סודות המקצוע

אם אתם מתכננים להקים חברה בעלת פעילות במדינה אחרת, עליכם להצטייד בהסכם מייסדים שנכתב כולו בשפה האנגלית.

הסיבה לכך היא שמרבית הפעילות העסקית של חברות סטארטאפ אינה מבוססת בישראל, אלא בעיקר במדינות אחרות, והשפה השולטת (בין אם כשפה ראשונה או שנייה) היא אנגלית.

אם לא תנסחו הסכם מניות באנגלית, אתם עשויים למצוא את עצמכם מתרגמים אותו בעתיד לאנגלית, מה שיעלה את עלות ניסוח ההסכם משמעותית, ועלול לפתוח פתח להתדיינות מחודשת.

הסכם מייסדים מחיר ועלות

להסכם מייסדים אין מחיר קבוע, אך מחירו של הסכם מייסדים נע בין 1,000 ₪ כאשר הוא נערך ללא כל שינויים, ועד לכמה אלפי שקלים אם ההסכם נתון לשינויים רבים.

עלות הסכם מייסדים תשתנה בהתאם למספר גורמים. מיקומה של החברה בדרך כלל משחק תפקיד בשכר טרחת עורך דין מכיוון שעלות השירותים המשפטיים משתנה ממדינה למדינה.

מורכבות ההסכם תשפיע גם על העלות מכיוון שעורך דין ישקיע יותר זמן בניסוח מסמך מורכב יותר, ואם הצדדים מתדיינים בינם לבין עצמם על ניסוח של סעיפים, הרי שהעלות תתייקר בהתאם לזמן הטרחה של עורך הדין.

 אם הסכם המייסדים צריך לכלול תנאים לגבי קניין רוחני, ייתכן שהלקוח יצטרך לפנות לשירותיו של עורך דין המתמחה בקניין רוחני, שעלול להיות יקר יותר מעורך דין חוזה או סטארט-אפ טיפוסי.

הסכמי מייסדים יכולים להיות מסמכים מורכבים הכוללים תנאים והגבלות הנוגעים למבנה הבעלות, תרומת הון, זכויות הצבעה ותגמול הון.

חשוב למצוא עורך דין בעל ידע ספציפי בעריכת חוזים אלו ובבדיקתם, ואם אתם עומדים בפני הקמת חברה ומעוניינים בניסוח הסכם מייסדים – אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע.

עורך דין להסכם מייסדים

עורך דין להסכם מייסדים הוא עורך דין הבקיא בתחום דיני החוזים בכלל, ודיני חברות בפרט, באופן שיאפשר לנסח הסכם מייסדים מדויק ומתאים לכל חברה או סטארטאפ במחיר הנוח והמשתלם לו.

חברות רבות בוחרות לשכור עורך דין חוזים כדי לנסח הסכם מייסדים יעיל. ההסכמים ישתנו בהתאם לחברה ולענף, אך עורך דין בקיא יידע את התנאים וההגבלות שיש לכלול כדי להפוך את ההסכם ליעיל ובר אכיפה.

עורך דין שנשכר לניסוח הסכם מייסדים ייפגש ויתייעץ עם המייסד על מנת לוודא שההסכם עונה על צרכי החברה ומגן על כל חבר.

כדי לוודא שתקבלו ייעוץ משפטי עצמאי אל תשתמשו באותו עורך דין כמו המייסדים השותפים שלכם, כך שאין סיכון לניגוד עניינים. כך תוכלו להבטיח שהאינטרסים שלכם מטופלים כראוי.

חשוב לציין שמשרדנו ניסח מאות הסכמי מייסדים לחברות ושותפויות, באופן המותאם ללקוח, בזמינות מיידית ומחירים משתלמים. אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת הצעת מחיר לייצוג משפטי.

הסכם מייסדים
 הסכם מייסדים
לשיתוף המאמר לחצו:

שאלות ותשובות בנושא הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הוא חוזה משפטי מחייב הנחתם בין כלל בעלי המניות של החברה בעת הקמת העסק (המייסדים של החברה), או לאחר הקמת החברה, ותקנון החברה עשוי להיות כפוף להוראותיו (או להפך).

  • הצהרות של הצדדים להסכם המייסדים
  • אופן ניהול החברה / הסטארטאפ
  • הזכויות הצמודות למניות בהסכם מייסדים
  • חלוקת אחריות ותחומי פעילות
  • זכויות קניין רוחני ומוניטין בהסכם מייסדים

אין חובה לחתום על הסכם מייסדים בהקמת חברה, אך הוא מומלץ במקרים בהם המייסדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים באופן דיסקרטי, ולא באמצעות תקנון החברה.

להסכם מייסדים אין מחיר קבוע, אך מחירו של הסכם מייסדים נע בין 1,000 ₪ כאשר הוא נערך ללא כל שינויים, ועד לכמה אלפי שקלים אם ההסכם נתון לשינויים רבים.

אם אתם הגעתם עד כאן עצרו!

משרדנו בעל ניסיון משפטי נרחב בתחום בו עוסק מאמר זה, וליווה אלפי לקוחות מרוצים בטיפול משפטי החל משלב הייעוץ והתכנון המשפטי, ניהול משא ומתן, ומתן מענה משפטי מלא אל מול צדדים שלישיים, עד להשגת התוצאה הנדרשת על ידי הלקוח. משרדנו רקורד מוכח וניסיון מקיף, ונשמח להעמיד את ניסיוננו הרב לכם בזמינות מיידית ומחירים הוגנים

תוכן עניינים

המידע בעמוד ובאתר זה נועד להוות מידע ראשוני ובסיסי בלבד, והוא לא מהווה ו/או יהווה ייעוץ והכוונה משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני הניתן על ידי המשרד. אין באמור בעמוד זה כדי להוות הכוונה ו/או המלצה ו/או הדרכה לנקיטת הליכים משפטיים שונים ו/או להימנעות מהם. אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אושר אלקיים משרד עורכי דין
עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים

עורך דין (כלכלן) אושר אלקיים בעל ניסיון ייחודי והתמחות בייצוג וליווי משפטי של אנשים פרטיים בעסקאות לרכישת ומכירת דירות מגורים, משרדים, קבוצות רכישה ורכישות מסחריות, החל משלב בדיקת הנאותות והמשא-ומתן ובדירות מקדמיות, עובר לשלב עריכת ההסכם לרכישה/מכירה, וכלה בשלב ההקמה והרישום, תוך מתן ייעוץ והכוונה בתחום המימון, סוגיות המיסוי, סוגיות תאגידיות וייצוג מול הרשויות השונות, וזאת עד לסיום העסקה ברישום ולשביעות רצון הלקוח.
עו"ד אלקיים הינו מרצה מבוקש למקרקעין ונדל"ן ומרצה ומתרגל באופן שוטף בקורסים אקדמיים ב"מסלול האקדמי המכללה למנהל", בפורומים, בכנסים ואירועים שונים, מלווה משלחות אקדמיות בתחומי המשפט והכלכלה, וחבר בלשכת עורכי הדין. לאושר אלקיים תואר כפול במשפטים (LL.B) וכלכלה (B.A) בהצטיינות יתרה.

ייעוץ ראשוני עם עורך דין מקצועי
חייג עכשיו!
יוסי צברי
יוסי צברי
2022-05-05
אושר מקצועי מרגיע, אדיב, סבלני ,זמין בכול שעות היממה ,מכירת דירה זה לא תהליך קל ומאוד מלחיץ הרגשתי שאני בידיים שדואגות לי ולאינטרסים שלי ממליץ כבר לכולם.
amirsinay
amirsinay
2022-05-03
מקצוען אמיתי ליווה אותי בתור משקיע בכל הנוגע לבדיקות רקע לדיירים משא ומתן עם הדיירים ובנוסף תפר חוזה בדיוק לפי צרכי ועוד הרבה דברים שאפילו לא חשבתי עליהם, כיף לדעת שאתה מוגן מכל הכיוונים ואפשר להיות בראש שקט!
אתי צברי
אתי צברי
2022-04-12
תודה רבה לעורך דין אושר אלקיים על הטיפול והליווי במיכרת הדירה, על ההשקעה והשרות מעל ומעבר למצופה וסגירת העסקה במהירות ומקצועית. אין עלייך ונתראה בעסקה הבאה
אלברט אברמוב
אלברט אברמוב
2022-03-18
ממליץ בחום על אושר העורך דין ליווה אותי במקצועיות ובנועם ברכישת הדירה
Gal Yazdi גל יזדי
Gal Yazdi גל יזדי
2022-03-18
אושר ליווה אותנו בתהליך של קניית הדירה הראשונה שלנו. לא היה לנו ידע רב בנושא לפני כן, ואושר היה נעים, סבלני ומקצועי מאוד והסביר שלב אחרי שלב מה הולך לקרות עד סוף התהליך. ממליצים בחום!
Danielle Weizman
Danielle Weizman
2022-03-08
Couldn’t ask for any better advice than Osher. Very experienced, explains everything from top to bottom and guides you through step by step. I highly recommend!! 🤩🤩🤩
יובל זינר
יובל זינר
2022-02-25
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי בתהליך של קבלת זכאות ורכישת דירה במחיר למשתכן - הסביר כל שלב בצורה מקצועית מאוד וסייע בכל שאלה גם לאחר הפגישה! ממליץ בחום!
אורן נזרי
אורן נזרי
2022-02-15
עו"ד אושר אלקיים ליווה אותי ברכישת דירה להשקעה בקריית גת. הוא היה זמין לכל השאלות שיש לי בכל שעה, ונתן לי ראש שקט לאורך כל הדרך - במשא ומתן הוא הסביר הכל עד לפרטים הקטנים ביותר, את המשכנתא הוא תיקתק והוא אפילו דואג לי להסכם שכירות ובדיקת השוכרים בדירה. גם המחיר היה מעולה ביחס לשירות! ממליץ לכל מי שחושב לקנות או למכור דירה לשכור את שירותיו!!!!
מאמרים נוספים באותו נושא
מדריכים | מאמרים | מידע שימושי
ייעוץ מעורך דין ללא התחייבות
מדריכים נוספים
אושר אלקיים משרד עורכי דין