תקנון ותנאי שימוש באתר

העיון ו/או השימוש באתר www.elkayamlaw.co.il (להלן: "האתר") על ידך – המשתמש ו/או הגולש (להלן: "המשתמש") הינו בכפוף לאמור להלן, ומהווה הסכמה בלתי חוזרת לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות לכל שינוי עתידי אשר עלול לחול בהם. תנאי השימוש באתר נכתבו מטעמי נוחות בלשון זכר ובגוף יחיד, אך הכוונה היא גם לנקבה ו/או לתאגיד וללשון רבים, והכל לפי העניין.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר שמורות, שייכות, ומהוות את רכושו הבלעדי של עו"ד אושר אלקיים בלבד (להלן: "בעל האתר"). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, כל המוצג באתר, לרבות שם האתר, זכויות היוצרים, עיצוב האתר, הגרפיקה, הלוגו, סימני המסחר, אופן הצגת המידע, קבצי הגרפיקה האתר וכל הכתוב בו מוגנים בהתאם להוראות כל דיני הקניין הרוחני בישראל ובעולם, ומהווים את קניינו הבלעדי של בעל האתר.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש ב אמצעי ו/או בכל דרך שהיא בתכנים ו/או המידע ו/או החומרים אשר מצויים באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של בעל האתר.

 

הגבלת אחריות ואופן השימוש באתר

מובהר בזאת כי התוכן באתר הוא תוכן אשר נועד לתת ידע בסיסי וראשוני בלבד, וכי התוכן מהווה בשום צורה המלצה משפטית ו/או ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם. לאור כך, אין להסתמך על המידע (אשר עלול להיות חלקי ו/או לא מדויק ו/או לא נכון ו/או לא מעודכן), וההסתמכות ו/או השימוש באתר ו/או התכנים באתר הינם באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד. כמו כן, הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה בלתי חוזרת, כי למשתמש לא יהיו דרישות ו/או תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, ובעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או ממוני ו/או שאינו ממוני ומכל מין וסוג שהוא), אשר ייגרמו ו/או עלולים להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב השימוש בתכנים אשר מצויים באתר. 

האתר מכיל ו/או עלול להכיל קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים. מובהר בזאת כי בעל האתר אינו נושא באחריות ו/או חבות כלשהי ביחס לשימוש ו/או לכתוב באתרים אלה, וכי וההסתמכות ו/או השימוש באתרים אלה ו/או התכנים בהם הינם באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

למען הסר ספק, השימוש באתר אינו יוצר ו/או מהווה יחסי עורך דין לקוח בין בעל האתר והמשתמש באתר. כמו כן, אין בשימוש באתר כדי לייצר יריבות משפטית ו/או כדי להטיל על בעל האתר אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית כלשהי כלפי משתמש.