אושר אלקיים משרד עורכי דין

תקנון האתר

הבהרה משפטית כללית

המידע הקיים ו/או שיהיה קיים באתר (כהגדרתו מטה) נועד למתן מידע וידע כללי למשתמשים לעיון בלבד, והאתר אינו מתיימר ואו מתחייב להיות מקיף ו/או נכון ו/או שלם ו/או עדכני ו/או מדויק והמידע שמובא בו הינו מידע כללי לעיון בלבד.

האמור באתר זה מהווה ולא יהווה כל ייעוץ ו/או עצה ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחשיב ו/או חוות דעת משפטית ו/או כלכלית ו/או פיננסית ו/או מכל סוג אחר, וכפי שציינו בחלק זה ובמקומות שונים באתר, בכל בעיה ו/או שאלה ו/או תביעה ו/או עסקה עליכם לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין אשר יבחן את נתוני המקרה באופן ספציפי, בהתחשב במכלול הנתונים העקרוניים של המקרה הנדון.

כל הפועל ו/או עושה ו/או מתנהג בהתאם לאמור באתר זה ו/או בפירסומים שונים של המשרד, עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית והוא מוותר ומסיר כל אחריות ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המשרד (כהגדרתו מטה) ו/או כלפי בעל האתר ו/או כלפי מי מטעמו באופן מלא וסופי ובאופן בלתי חוזר.

תנאי השימוש

הגדרות

להגדרות הבאות בתנאי שימוש ותקנון הפרטיות תהיינה המשמעות הנקובה לצדן:

"האתר" אתר האינטרנט של המשרד בדומיין https://elkayamlaw.co.il/, וכן כל  המידע (כהגדרתו להלן) הקיים ו/או שיהיה קיים באתר ו/או עמוד שיוקם מכוחו, לרבות כל המדריכים ו/או הלינקים ו/או העמודים ו/או הכתבות שקיימות בו. האתר כולל גם את התכנים שהועלו ו/או יועלו על ידי המשרד ו/או מי מטעמו במדיה הדיגיטלית. המידע כולל גם את

 

"מדיה דיגיטלית" האתר, דף הפייסבוק של המשרד בשם "אושר אלקיים משרד עורכי דין", בעמוד האינסטגרם בשם: "אושר אלקיים משרד עורכי דין" ו/או בכל מדיה דיגיטלית אחרת, לרבות כל התכנים ו/או הקישורים ו/או הפרטים המצויים
"המשרד" אושר אלקיים משרד עורכי דין, לרבות כל עורכי הדין ו/או העובדים המנויים בו
"המידע" כל המידע הכתוב ו/או רשום ו/או המפורסם באתר, בין אם במלל ו/או תמונות ו/או ו/או מאמרים ו/או תרשימים ו/או דוגמאות ו/או מסמכים ו/או צ'קליסטים ו/או קבצים מכל סוג שהוא (לרבות word, Excel, PP, jpig, jpg.PDF) וכל מידע המצוי באתר.
"המשתמש" כל אדם ו/או ישות ו/או גורם אשר עצם כניסתו לאתר על ידי ביקור ו/או דפדוף ו/או הפניה דרך עמוד נחיתה ו/או הפניה וצפייה באתר ובמידע.
"בעל האתר" האתר, לרבות כל המידע בו, הינם בבעלותו האישית והבלעדית של עו"ד (כלכלן) אושר אלקיים.
"שימוש הוגן" שימוש הוגן של מידע הנמצא באתר זה כולל ציטוט והפניה למקור המידע המצוי באתר זה באמצעות כיתוב ברור המכוון את הצופה במידע באמצעות קישור מקוון ו/או ציון מפורש כי המידע שייך למשרד; שימוש במידע מחייב לציין את מקור המידע (העמוד הספציפי בו נמצא המידע), ואסור כי השימוש במידע יהווה שינוי של המידע הקיים בעמוד ו/או שימוש המפחית מערכו ו/או משמעתו של המידע, וכל פעולה העלולה בכל אופן לפגוע בשמו ו/או במוניטין ו/או בשמו של האתר או בעל האתר ו/או מי מטעמם; השימוש אינו כולל את הפעולות המנויות בסעיף 3.1. להלן.
"קישורים חיצוניים" קישורים לאתרים חיצוניים (LINKS) במרשתת ו/או ברשתות החברתיות
"פעולה אסורה" כל פעולה במידע הקיים ו/או שיהיה קיים באתר ו/או בתקנון ו/או בתנאי השימוש ו/או תנאי הפרטיות, אשר עשויה להיות שכפול, העתקה, תמלול, צילום, הנדסה לאחרו הקלטה, תרגום, אחסון המידע, שידור ו/או קליטת המידע בכל דרך או אמצעי אחר של האתר, ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי המלל ו/או קודים ו/או המדיה ו/או סימני מסחר ו/או הקניין הרוחני ו/או התמונות ו/או קבצי הוידיאו ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מבעל האתר לכך מראש ובכתב.
"אישור מראש ובכתב" מתן אישור מראש ובכתב יהווה מתן אישור מטעם בעל האתר בלבד, באמצעות מכתב ו/או מסמך רשמי החתום על ידו בטרם ביצוע השימוש במידע על ידי המשתמש ו/או צדדים שלישיים. מובהר כי אישור כאמור לא יחשב כאישור באמצעות תכתובת אלקטרונית לרבות מייל ו/או וואטסאפ ו/או SMS. האישור יכיל אישור מפורש למשתמש לו ניתנה ההרשאה, ומה היקפה. בעל האתר יהא רשאי לסיים את מתן האישור ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשתמש יהא מחויב להסיר את המידע לאלתר מכל מדיה אחרת בה התייחס למידע באתר זה.

 

 1. תנאי השימוש באתר
 1. מטרת האתר 
 1. אופן הרשאת השימוש באתר
 1. הגבלת אחריות וויתור על טענות בנוגע למידע באתר
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים  
 1. קישורים חיצוניים, מידע חיצוני ומידע מטעם צדדים שלישיים

 

7. תקשורת מצד המשרד עם המשתמשים באמצעות תקשורת אלקטרונית

  1. המשתמש מצהיר כי אם בחר לעשות כל שימוש באתר ו/או כל מידע אחר שיפורסם על ידי המשרד, ו/או בעל האתר, אין ולא תהא לו כל התנגדות שבעל האתר ו/או מי מטעמו ישלחו לפרטי ההתקשרות שיציין בפני המשרד (כתובת דוא"ל, שמות, כתובת, טלפון, טלפון נייד, פרטי זיהוי נוספים), מידע מטעם המשרד ו/או בעל האתר, לרבות אך לא רק פרסומים, פוסטים, פנייה בהודעה ישירה, עדכונים, רשימות תפוצה, תכנים שיווקיים, פרטים אודות שירותים של המשרד, וכיוצ”ב.
  2. במידה והמשתמש יהא מעוניין להפסיק את השירות המפורט לעיל מעוניין להפסיק את השירות האמור, תוכל לעשות כן באמצעות שליחת מייל לכתובת הדוא"ל של המשרד בה תציין את רצונך להסיר את רישומך מרשימת התפוצה המשרדית. אין בהעברת המייל להוות אישור להסרה מרשימת התפוצה, אלא לאחר קבלת אישור מהמשרד לכך. בעל האתר יפעל להסרת המשתמש מרשימת התפוצה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין.
  3. בנוסף על האמור בסעיפים 7.1. ו-7.2. לעיל, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מסכים כי המשרד ו/או בעל האתר ו/או מי מטעמו יוכלו להעביר לידיהם והם מסכימים בזאת לקבל תקשורת אלקטרונית מהם מכל סוג שהוא, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ניתן יהיה לפנות באמצעות באמצעות שיחת טלפון, הודעת דוא"ל לתיבת המייל של הפונה, שירותי דואר בישראל ו/או בחו"ל, משלוח מסרון (sms) לסלולרי או משלוח הודעת וואטסאפ למספר ממנו פנו, שיחות מקוונות, או באמצעות כל כלי תקשורת ו/או מדיה של גורמים אחרים, מטעם המשרד, לצורך יצירת קשר ומשלוח, מעת לעת, של מידע ו/או פרסומות ו/או שיווק ו/או מידע לגבי האתר ו/או המשרד.
  4. מובהר, כי המשתמש רשאי להודיע לבעל האתר, בכל עת, על סירובו לביצוע פעולות כאמור ו/או על בקשתך לחדול מהן על ידי משלוח הודעת דוא"ל לבעל האתר בדף צור קשר שבאתר, או כל טופס פניה אחר המופיע באתר.
 1.  8. שונות
אושר אלקיים משרד עורכי דין